Bazény a vírivky za výpredajové ceny

Podmienky a pravidlá

PODMIENKY A USTANOVENIA

Fonetip s.r.o.

so sídlom K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
identifikačné číslo: 27752861    

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 56490

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.bavixo.sk.

Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Fonetip s.r.o, so sídlom K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, IČO: 27752861 , (ďalej len "predávajúci") upravuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.bavixo.sk (ďalej len "webová stránka") prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia odlišné od obchodných podmienok. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli v čase účinnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

používateľské konto
2.1 Po registrácii kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci vstúpiť do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar priamo z webového rozhrania obchodu bez registrácie.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte pri akýchkoľvek zmenách. Predávajúci považuje údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva používateľský účet dlhšie ako 5 rokov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Všetky prezentácie Tovaru na webovom rozhraní Obchodu majú len informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie Obchodu obsahuje informácie o Tovaroch vrátane cien jednotlivých Tovarov. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len "objednávka").
3.5 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu bude Kupujúcemu poskytnutá možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho identifikovať a opraviť prípadné chyby pri uvádzaní údajov v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " ". Predávajúci považuje údaje uvedené v objednávke za správne.

3.6 Odoslanie objednávky sa považuje za úkon Kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu Kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a predstavuje pre zmluvné strany záväzný návrh kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal.

3.7 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí jej prijatie kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.8 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.9 Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné zo strany predávajúceho splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho upravenú ponuku s uvedením možného variantu objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzavrie až po jej doručení kupujúcemu elektronickou poštou.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci a neodlišujú sa od základnej sadzby.

cena tovaru a platobné podmienky
4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v priestoroch predávajúceho na adrese;
4.1.2. dobierkou na mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;
4.1.3. bankovým prevodom na účet predávajúceho 
4.1.4. bezhotovostné online platby prostredníctvom GoPay
4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zaplatenie zálohy alebo inej podobnej platby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci objednávku dodatočne nepotvrdí (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť, okrem iného:

5.1.1. pri dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
5.1.2. za dodávku alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
5.1.3. pri dodávke tovaru, ktorý bol upravený na mieru kupujúcim alebo pre kupujúceho.
5.1.4. pri dodávke tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.5. pri dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,
5.1.6. doručenie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
5.1.7. doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
5.1.8. dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.
5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu miesta podnikania alebo sídla predávajúceho. Na doručenie odstúpenia od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia článku 11 týchto podmienok.

5.4 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť už poskytnuté plnenie kupujúcemu po vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody na Tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade Predávajúci vráti Kúpnu cenu Kupujúcemu bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim.

5.8 Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu darček poskytnutý spolu s Tovarom.

 preprava a dodanie Tovaru
6.1 Ak sa na osobitnú žiadosť kupujúceho dohodne alternatívny spôsob prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci prevezme Tovar pri dodaní.

6.3 Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Objednávke, Kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade akéhokoľvek poškodenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnenú manipuláciu, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 V prípade nevyzdvihnutia alebo neprevzatia zásielky má predávajúci nárok na náhradu škody od kupujúceho vo výške zodpovedajúcej poštovnému a balnému za neprevzatý tovar.

Práva vyplývajúce z chybného plnenia
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:

7.2.1. Tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané Predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré Kupujúci očakáva vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo návrhu, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo návrhu,
7.2.4. tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a
7.2.5. tovar spĺňa požiadavky zákona.
7.3 Ustanovenia uvedené v bode 7.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, opotrebenia spôsobeného bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru z dôvodu vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa vady prejavia do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

7.5. Kupujúci uplatňuje svoje práva z vadného plnenia v sídle predávajúceho alebo v mieste podnikania predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, ak je to relevantné. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady sa môžu riadiť Reklamačným poriadkom predávajúceho.

ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

8.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

ochrana osobných údajov
9.1 Ochrana osobných údajov sa riadi zásadami ochrany údajov.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na počítači kupujúceho. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 Dodávka
11.1 Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou ako doporučený list, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné doručením poštou, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho; v takom prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak kupujúci zašle oznámenie v lehote na odstúpenie od zmluvy.

11.2 Oznámenie sa považuje za doručené aj vtedy, ak ho adresát odmietol prevziať, nevyzdvihol si ho v úložnej lehote alebo ho vrátil ako nedoručiteľné.

11.3 Zmluvné strany si môžu doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

Záverečné ustanovenia
12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že sa tento vzťah riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

12.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: Fonetip s.r.o., K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem  593 01, bavixo@bavixo.sk


   V Bystřici nad Pernštejnem 1. októbra 2022