Bazény a vírivky za výpredajové ceny

Postup pri podávaní sťažností

Záruka, servis (práva z chybného plnenia, zodpovednosť za vady)

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že v čase prevzatia veci spotrebiteľom,

vec má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má tiež právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má tiež právo na primeranú zľavu, ak mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť a ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov, ale pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba len 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru, v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach vyplývajúcich z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe veci (faktúru), ktorý musí obsahovať rovnaké údaje ako záručný list. Ak sa poskytuje dlhšia záruka, ako je zákonná záruka, predávajúci uvedie podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie od zmluvy je účinné voči predávajúcemu od okamihu doručenia vyhlásenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy za predpokladu, že sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom uhradiť všetko, čo si na základe zmluvy poskytli. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady kupujúci vráti plnenie poskytnuté predávajúcim len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavovanie reklamácií

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na rovnaké práva, ako keby došlo k podstatnému porušeniu zmluvy.

Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak predávajúci nedostal všetky dokumenty potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné dokumenty atď.). Predávajúci je povinný vyžiadať si od kupujúceho čo najskôr doplňujúce doklady. Od tohto dátumu sa lehota pozastavuje, kým kupujúci nedodá požadované dokumenty.

V prípade, že je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky na prepravu krehkého tovaru vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko vyzve kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru po riadnom vybavení reklamácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, ako aj v prípade neodborného zaobchádzania, t. j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutia zľavy z kúpnej ceny sa príslušná platba vráti kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo sa odovzdá v hotovosti v pokladni v sídle spoločnosti.

Ako postupovať pri podávaní sťažnosti

Kupujúci kontaktuje predávajúceho alebo autorizovaný servis a opíše problém. Servis poskytne úplné a odborné informácie, povie, či ide skutočne o vadu a či ju môže kupujúci opraviť, alebo je potrebné začať reklamačné konanie.

Pri zasielaní tovaru do servisu odporúčame priložiť:

kópiu dokladu o kúpe alebo iný doklad o kúpe,
opis závady a kontaktné údaje kupujúceho.

Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu osobne alebo obchodným balíkom na adresu prevádzkarne predávajúceho Fonetip s.r.o., Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
Zákazník je povinný reklamovaný tovar zabaliť alebo inak zabezpečiť na prepravu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.
Predávajúci nie je povinný prijať reklamovaný tovar zaslaný na dobierku.
V prípade, že predmetom reklamácie je tovar, ktorý má na záručnom liste uvedené kontaktné údaje výhradného autorizovaného záručného servisu, môže zákazník uplatniť reklamáciu priamo v mieste servisného strediska. Tento postup môže urýchliť spracovanie žiadosti.

Kontakt pre reklamácie:

Fonetip s.r.o., Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

bavixo@bavixo.sk

Tel.: 566 466 176 (po-pia 7.00-15.30)