Bazény a vírivky za výpredajové ceny

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím so spracovaním nasledovných osobných údajov spoločnosťou Fonetip s.r.o., so sídlom K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 27752861, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Meno a priezvisko,
e-mail (ďalej len "osobné údaje")

1. Vyššie uvedené údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na marketingové účely, konkrétne na zasielanie informačných bulletinov prevádzkovateľa osobe, ktorá udelila tento súhlas. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Osoba, ktorá udeľuje tento súhlas, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje počas trvania súhlasu.
2. Osobné údaje spracúva len prevádzkovateľ alebo osoba, s ktorou má prevádzkovateľ riadne uzatvorenú zmluvu o spracúvaní.

3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Fonetip s.r.o. , Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, bavixo@bavixo.sk.
4.Fonetip s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
   1. Získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, spracúvajú, a ak áno, získať prístup k takýmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia, existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  2.aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Vzhľadom na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3.aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, pričom Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný zákonný základ na ich spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
  4. aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu potrebnú na overenie tejto skutočnosti Prevádzkovateľom, spracúvanie je nezákonné a žiadajú Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania namiesto ich vymazania, údaje už nie sú potrebné na účel spracúvania, ale sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5.aby Prevádzkovateľ na ich žiadosť preniesol ich osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ktorého určia.
  6.namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov Prevádzkovateľom.
  7. kontaktovať Prevádzkovateľa aj Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností, či Prevádzkovateľ spracúva ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie

Súhlasím so spracovaním nasledovných osobných údajov spoločnosťou Fonetip s.r.o., so sídlom K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 27752861 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Meno a priezvisko,
Adresa,
telefónne číslo,
e-mail,
v prípade podnikateľských subjektov IČO, DIČ (ďalej len "osobné údaje")
 1. Vyššie uvedené údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na účely registrácie na webovej stránke/eshope prevádzkovateľa. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Osoba, ktorá udeľuje tento súhlas, berie na vedomie, že správca bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje spracúva len prevádzkovateľ alebo osoba, s ktorou má prevádzkovateľ riadne uzatvorenú zmluvu o spracúvaní.
 3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Fonetip s.r.o. , Výrobní 1442, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, bavixo@bavixo.sk.
 4.Fonetip s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
   1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, spracúvajú, a ak áno, získať prístup k takýmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia, existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  2.aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Vzhľadom na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3.aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, pričom Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný zákonný základ na ich spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
  4..aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť po dobu potrebnú na overenie tejto skutočnosti Prevádzkovateľom, spracúvanie je nezákonné a žiadajú Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania namiesto ich vymazania, údaje už nie sú potrebné na účel spracúvania, ale sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5.aby Prevádzkovateľ na ich žiadosť preniesol ich osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ktorého určia.
  6.namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov Prevádzkovateľom.
  7. kontaktovať Prevádzkovateľa aj Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností, či Prevádzkovateľ spracúva ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.