Bazény a vírivky za výpredajové ceny

Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 I.

základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Fonetip s.r.o., IČO 27752861 , K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01(ďalej len: "prevádzkovateľ").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: Fonetip s.r.o., K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01      
e-mail: bavixo@bavixo.sk
telefón: +420 566 466 176
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor.
alebo na jeden alebo viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú.
 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku spracovania vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.
 

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedôjde k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracovania osobných údajov je
na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.
 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
Po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú
zapojených do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb.
Prevádzkovateľ neprenáša/nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.
 

 

 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo
Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
Právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.
 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.
 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste si prečítali podmienky ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online objednávkovom formulári. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste si vedomí nasledujúcich skutočností.
so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zašle vám novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.